Team Members

Jason Kim

Jason Kim

REALTOR

DRE# 01955894

Michael Pak

Michael Pak

REALTOR

DRE# 02105333

Eunice Ju Seong

Eunice Ju Seong

REALTOR

DRE# 02026047

Jeong Eun Kim

Jeong Eun Kim

REALTOR

DRE# 02066441

Daniel DJ Kim

Daniel DJ Kim

REALTOR

DRE# 02029671

Alice S Chun

Alice S Chun

REALTOR

DRE# 01945897

Lim Kyung Han

Lim Kyung Han

REALTOR

DRE# 02081243

Donald Richard Lee

Donald Richard Lee

REALTOR

DRE# 02009626

Chris Kim

Chris Kim

REALTOR

DRE# 02039396